سرهنگ جلیل بزرگمهر

فایل صوتی و بخش هایی از فیلم مصاحبه

* قسمت هایی از فیلم "وکیل عاشق" :

۱- بخش اول
۲- بخش دوم
۳- بخش سوم
۴- بخش چهارم
۵- بخش پنجم
۶- بخش ششم

 

* شرح حال سرهنگ جلیل بزرگمهر، به روایت تصویر:

۱- بخش اول
۲- بخش دوم
۳- بخش سوم
۴- بخش چهارم
۵- بخش پنجم

 

* فایل صوتی :

برنامه ی رادیویی  بی بی سی فارسی درباره ی سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل مدافع دکتر مصدق